Thuốc được Quản lý Chuyên nghiệp - Bảo hiểm Y tế Địa phương Bang Washington - CHPW

Thuốc được quản lý chuyên nghiệp

Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington (CHPW) yêu cầu sự cho phép trước đối với một số loại thuốc được quản lý chuyên nghiệp

Những loại thuốc được quản lý chuyên nghiệp này cần phải có sự cho phép trước. Xem xét Tiêu chí Bảo hiểm Lâm sàng của CHPW đối với những loại thuốc này. Đối với các loại thuốc được liệt kê là cần cho phép trước nhưng không có Tiêu chí Bảo hiểm Lâm sàng của CHPW, các hướng dẫn MCG sẽ được sử dụng để xác định sự cần thiết về mặt y tế.

Cho phép trước đối với thuốc tự quản lý

Bất kỳ loại dược phẩm nào không được liệt kê trong danh mục của chúng tôi đều cần được cho phép trước. Đối với các loại thuốc tự quản lý cần có sự cho phép trước, vui lòng liên hệ với Express Scripts tại 1-844-605-8168 hoặc dùng CoverMyMeds.com để bắt đầu quá trình ủy quyền trước.

Bất kỳ loại thuốc nào không được liệt kê trong danh mục sẽ cần phải có sự cho phép trước.

Danh mục thuốc của Apple Health (Medicaid)
Danh mục thuốc Medicare

Gửi Yêu cầu cho phép Trước đối với các loại thuốc được quản lý chuyên nghiệp

ONLINE (ưa thích) thông qua Cổng thông tin quản lý chăm sóc (JIVA)
Yêu cầu tài khoản Cổng thông tin quản lý chăm sóc để kiểm tra tính đủ điều kiện và trạng thái ủy quyền, in thư chấp thuận và gửi yêu cầu trực tuyến 24/7.

Fax: Điền vào Biểu mẫu yêu cầu ủy quyền trước và fax nó, cùng với tài liệu hỗ trợ, đến số được liệt kê trên biểu mẫu
Vui lòng liên hệ CHPW với bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm.

Thuốc được quản lý chuyên nghiệp yêu cầu sự cho phép trước

➔ Danh sách cho phép trước và Hướng dẫn sử dụng

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG...?

[random_content group_id = '21 'num_posts =' 1 ']

☏ CÓ CÂU HỎI?

Đội ngũ bán hàng

Nhận câu trả lời thực sự
từ những người thực

Phone 1-800-440-1561
[email được bảo vệ]

x
A.