Hỗ trợ Ngôn ngữ - Bảo hiểm Y tế Địa phương Bang Washington - CHPW
Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Apple Health Medicaid Plan Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington Apple Health Medicaid Plan

Chăm sóc bạn cần, bằng ngôn ngữ bạn nói

Khi bạn tham dự cuộc hẹn chăm sóc sức khỏe do Apple Health (Medicaid) đài thọ, bạn cũng có quyền sử dụng các dịch vụ ngôn ngữ.

Nhà cung cấp của bạn có thể nói ngôn ngữ của bạn hoặc sắp xếp thông dịch viên có mặt tại cuộc hẹn của bạn. Khi bạn lên lịch hẹn, hãy cho văn phòng bác sĩ của bạn biết rằng bạn cần một thông dịch viên.

Đối với những thành viên gặp khó khăn trong việc hiểu tiếng Anh, chúng tôi cung cấp dịch vụ tiếp cận ngôn ngữ miễn phí. Chúng tôi sẽ tìm cách nói chuyện với bạn bằng ngôn ngữ của bạn và giúp bạn tìm một nhà cung cấp nói ngôn ngữ của bạn.

Hỗ trợ hỗ trợ ngôn ngữ bổ sung

  • Chúng tôi dịch tài liệu kế hoạch của mình sang ngôn ngữ của các thành viên mà chúng tôi phục vụ.
  • Chúng tôi cung cấp các tài liệu kế hoạch của chúng tôi bằng bản in lớn và chữ nổi.
  • Chúng tôi cung cấp quyền truy cập cho những người khiếm thính hoặc khiếm thính. Quay số TTY: 711 để kết nối với hệ thống chuyển tiếp của Washington. Sau khi bạn được kết nối với một nhà điều hành, hãy nhập số có mười chữ số mà bạn đang cố gắng liên hệ. Nhà điều hành sẽ quay số và chuyển tiếp cuộc trò chuyện giữa bạn và bên mà bạn đang cố gắng liên lạc.

Nếu bạn cần chỗ ở hoặc yêu cầu tài liệu ở định dạng hoặc ngôn ngữ khác, vui lòng gọi 1-800-440-1561 (TTY: 711).

CHÚ Ý: Nếu bạn có thể nói tiếng Anh, các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ, miễn phí, luôn sẵn sàng cho bạn. Gọi 1-800-440-1561 (TTY: 711).

Español (tiếng Tây Ban Nha) ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. chết tiệt 1-800-440-1561 (TTY: 711).

繁體 中文 (tiếng Trung) 注意 :如果 您 使用 繁體 中文 , 您 可以 免費 獲得 語言 援助 服務。 請 致電 1-800-440-1561 (TTY: 711)。

Tiếng Việt Ý Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho bạn. Call number 1-800-440-1561 (TTY: 711).

한국어 (tiếng Hàn) thận trọng: 한국어 를 사용 하시는 경우, 언어 지원 서비스 를 무료 로 이용하실 수 있습니다. 1-800-440-1561 (TTY: 711) 번 으로 전화 해 주십시오.

Русский (Tiếng Nga) ВНИМАНИЕ: Nếu bạn không có quyền truy cập vào tài khoản của mình, bạn có thể nhận được nhiều tiền hơn. Звоните 1-800-440-1561 (số 711).

Tiếng Tagalog (Tiếng Tagalog - tiếng Philippines) PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumag sa 1-800-440-1561 (TTY: 711).

Українська (tiếng Ukraina) УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби мовної пкд. Телефонуйте за номером 1-800-440-1561 (số 711).

日本語 (tiếng Nhật) Ghi chú:日本語 を 話 さ れ れ 、 無 料 料 料。。。。。。。。。。。。。。1-800-440-1561 (TTY: 711) ま で 、 お 電話 に て ご 連絡 く だ さ い。

Oroomiffa (Oromo / Cushite) XIYYEFFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama. Bilbilaa 1-800-440-1561 (TTY: 711).

Deutsch (tiếng Đức) ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos bung ra Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-800-440-1561 (TTY: 711).

Français (tiếng Pháp) CHÚ Ý: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-800-440-1561 (TTY: 711).

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG...?

[random_content group_id = '25 'num_posts =' 1 ']

☏ CÓ CÂU HỎI?

Đội ngũ bán hàng

Nhận câu trả lời thực sự
từ những người thực

Phone 1-800-440-1561
[email được bảo vệ]

x
Chủ sở hữu trang web này đã cam kết về khả năng truy cập và hòa nhập, vui lòng báo cáo mọi vấn đề bạn gặp phải bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web này. Trang web này sử dụng plugin Kiểm tra tuân thủ WP ADA để nâng cao khả năng truy cập. A.